Football — Yoshikatsu Kawaguchi

Football — Yoshikatsu Kawaguchi