Magazine Bd & dessins

Đây là ai ? - Who’s there?

Par Domcanada
Đây là ai ? - Who’s there?
Lola đi bộ trong rừng, nhưng những con vật hài hước đã đùa vui bằng cách
tự giấu   mình. Lola sẽ đoán xem họ là ai?
Một câu chuyện ngắn vừa để làm quen với các ngôn ngữ nước ngoài vừa chơi trò đố với Lola.
Lola meets some strange animals while she is walking in the forest. They are hiding from her. Will Lola guess who they are?
When you play the guessing games with Lola  in this short story you will also be learning about another language. From 4 years and upwards.
If you wish to read an excerpt /Nếu bạn muốn đọc một đoạn trích của cuốn sách :   CLIC HERE

Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Domcanada 13 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte